Фирмена политика

На вниманиенто на всички наши клиенти, партньори и сътрудници,

 

Ръководството на “Сиенит – механизация и автотранспорт” ООД, обявява своята Политика по качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, с цел бъде огласена, разбрана и прилагана.

 

Политиката на дружеството е ориентирана към постигането на високи изисквания в следните основни направления:

 1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. Опазване на околната среда;
 3. Удовлетворяване изискванията на клиентите, при спазване на приложимите законови и други изисквания, както за продуктите и услугите, така и при изпълнение на дейностите и управление на процесите като цяло;

 

Настоящата политика изразява виждането на ръководството за бъдещото развитие и усъвършенстване и е основен инструмент за реализирането на стратегията, визията и мисията на дружеството.

Стремежът на целия екип е да установява и поддържа добри практики на работа по време на изпълнинее на основните дейности, които са насочени към предотвратяване на евентуалини замърсявания на околната среда, наранявания и заболявания на служители, удовлетворяване изискванията на клиентите и обществото като цяло. В тази връзка се оформя и философията на работа в „Сиенит МА” ООД, основана на устойчиво развитие, намиране на баланс между икономическите, социалните и екологични приоритети, с цел постигане на стабилност в дългосрочен план.

 

В съответствие с така обявената политика, стратегията на ръководството е изграждане на фирмена култура в синхрон с мисията на дружеството, насочена към и същевременно част от посочените по-долу стратегически цели:

Предоставяне на качествени и безопасени продукти и услуги, съобразно изискванията на заинтересованите страни и чрез постоянно проучване и разбиране изискванията на клиентите;

Непрекъснато  подобряване на условията на труд и опазване на околната среда, насърчаване и изграждане на култура на безопасно и отговорно поведение;

Ефективно управление на дейностите и ресурсите като взаимосвързани процеси, непрекъснат анализ на данни от функциониране на процесите и като следствие повишаване на финансовите резултати;

 

Чрез:

 • § Осигуряване на непрекъсната надеждна комуникация между ръководство и служители, за да се постигне, поддържа и усъвършенства ползотворен работен климат, включително чрез ясно определяне на йерархичните взаимовръзки между всички сътрудници, отговорности и пълномощия;
 • § Осъществяване на активно и ангажирано управление, както от страна на Управителя, така и на средно управленско ниво, което да осигури приемственост и взаимовръзка между целите на фирмата и пълноценно протичане на работните процеси при осъществяване на основните дейности на дружеството, като: предоставяне на автотранспортни услуги и услуги със строителна техника, вкл. изпълнение на инфраструктурно строителство, събаряне и разчистване на сгради и техническа рекултивация на терени и промишлени обекти;

 

 • § Активно сътрудничество с всички заинтересовани страни при решаване на въпроси, касаещи опазването на околната среда, безопасността при работа и управлението на качеството;
 • § Непрекъснато подобряване на Интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, както и на резултатността по ЗБУТ и ОС при спазване на законовите и другите изисквания, включително на приложимите стандарти - EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001.
 • § Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици. Определяне на рисковете за хората и околната среда, при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги, и уведомяване на доставчици и подизпълнители за съответните изисквания на СМА ООД;

Както по отношение на безопасност и здраве при работа:

 • § Организиране и планиране дейността на Дружеството чрез внедряване на добри практики, осигуряващи здравето и безопасността на всички наши служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти. Осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна работна среда, отговаряща на всички изисквания, респективно понижаване рисковете на работното място.
 • § Определяне потребностите на сътрудниците, чрез оценяване на техните знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на необходимата квалификация и стимулиране на творческа активност и лична ангажираност.
 • § Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички служители да осъзнават опасностите и риска на работното място;
 • § Ефикасно управление на всички вътрешни процеси чрез рационално използване на възможностите на оборудването, осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата;

Така и по отношение на околната среда:

 • § Опазване на околната среда, изразяващо се с действия за намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците;
 • § Разумно и рационално потребление на природните и енергийни ресурси, с насоченост към повторна употреба и насочване за рециклиране на генерираните отпадъци, вкл. тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане;
 • § Прилагане на правните и доброволно възприети изисквания по опазване на околната среда, които имат отношение към нашите дейности, процеси, продукти и услуги;
 • § Намаляване количеството на генерираните отпадъци;
 • § Прилагане на екологосъобразни налични техники, технологии и практики, когато това е възможно и икономически целесъобразно;
 • § Наблюдение, измерване и предприемане на конкретни действия отностно ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значително влияние върху околната среда.

 

За реализиране на настоящата Политика, като Управител на „Сиенит МА” ООД,

 

Д Е К Л А Р И Р А М :

Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на интегрираната системата за управление, съгласно изискванията на ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001, като осъществявам постоянен преглед на поставените цели и оценявам степента на постигането им.

Управител „Сиенит Механизация и автотранспорт” ООД - инж. Пламен Панчев

гр. Пловдив,24 Април, 2012 г.

 

Проекти

 • Extension of Liebherr refrigerator factory
  Extension of Liebherr refrigerator factory Construction site - Extension of Liebherr refrigerator factory  
  Investor - Sienit LTD
  Describing of the completed construction works - Complete construction-assembling works, including: Excavation works, vertical planning. Transportation of reinforced concrete elements and construction materials. Assembling of reinforced concrete elements.
  Volume of the excavation  /m3/ - 25 300

Дейности

 • Embankment works
  Embankment works Speciality:
  • Accomplishment of Embankment and Reverse Embankment with Crawler Tractors and Wheel Loaders

  Equipment:
  • Crawler Tractors
  • Wheel Loaders